Liên hệ với chúng tôi

Yêu cầu hoặc yêu cầu thông qua mẫu dưới đây hoặc gọi cho chúng tôi không thể để sau đó chúng tôi.

Liên lạc bằng điện thoại 0120-489-526.

※Xin lưu ý rằng đặt chỗ qua email không được chấp nhận.
※Nếu không làm việc liên lạc, xin vui lòng gửi thư đến info@hailand.co.jp.

■Đối với thông tin cá nhân, để chúng tôi chính sách bảo vệ thông tin cá nhân dựa trên xử lý thích hợp.
■Xin lưu ý rằng có thể mất tùy thuộc vào làm thế nào để trả lời hoặc không trả lời.

※ Chúng tôi yêu cầu đầu vào, do đó tên của bạn, địa chỉ email và số điện thoại được yêu cầu.
※ Bài viết của bạn xin vui lòng liên hệ với nội dung đó.
※ Biểu mẫu thư có sẵn chỉ trong "liên hệ".

ĐẦU TRANG